Materská – koľko peňazí dostaneme?

Materská dovolenka a kedy na ňu vzniká nárok?

Ak sme v radostnom očakávaní, alebo ešte len uvažujeme nad týmto krokom , tak sa určite pohrávame s myšlienkou koľko vlastne peňazí budeme dostávať. Materská je nemocenská dávka, vyplácaná sociálnou poisťovňou, na ktorú máme ako tehotné nárok. Nárok na ňu vzniká aj v prípade, že sa staráme už o narodené dieťa. Musíme však splniť tieto podmienky:

  • Dva roky pred pôrodom si platiť nemocenské poistenie minimálne po dobu 270 dní.
  • Na materskú máme nárok aj po skončení nemocenského poistenia a to počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky, alebo v ochrannej lehote.
  • Musíme o ňu podať žiadosť 6 až 8 týždňov pred pôrodom. Dané tlačivo nám vystaví náš lekár / gynekológ.

Žiadosť o materskú dovolenku predložíme svojmu zamestnávateľovi a následne on alebo samy dané tlačivo odošleme na sociálnu poisťovňu.

Ako dlho budeme „materskú“ dostávať?

Materské dávky sa poskytujú počas materskej dovolenky, ktorá obvykle trvá 34 týždňov (43 týždňov, ak porodíme dve a viac detí). Nárok na dávku vzniká od začiatku šiesteho týždňa (event. 8 týždňa) pred očakávaným termínom pôrodu. Nárok zaniká uplynutím 34. týždňom od vzniku nároku (t.j. 28 týždňov po pôrode). V prípade, ak porodíme dve a viac detí, alebo sme osamelá matka, máme nárok na ďalšie 3 týždne materskej.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu. Ak sa po narodení, stará o dieťa muž, má nárok na tzv. rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako je materská dovolenka pre ženu.

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka v trvaní 14. týždňov. Výška materského predstavuje 65 % z vymeriavacieho základu (napr. hrubej mzdy matky).

Rodičovský príspevok

Po uplynutí materskej dovolenky nastupujeme na rodičovkú dovolenku. Aby nám mohla rodičovská dovolenka začať hneď po skončení materskej dovolenky, je potrebné žiadosť o rodičovskú dovolenku zamestnávateľovi doručiť v primeranom časovom predstihu pred uplynutím materskej dovolenky.

Počas rodičovskej dovolenky nám vzniká nárok na rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok možno charakterizovať ako sociálny príspevok štátu, ktorý nie je podmienený poistením tak, ako napr. materská. Touto dávkou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič požiada, najviac však do 3 rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť rodičom rodičovskú dovolenku až do 6 rokov veku dieťaťa.

Praktická rada

Ak neplánujeme návrat do práce po uplynutí materskej dovolenky (tá môže trvať 28 až 37 týždňov), je potrebné si na pobočke sociálnej poisťovne vyžiadať potvrdenie o ukončení materskej dovolenky. S daným potvrdením treba ísť na ÚPSVaR a požiadať o rodičovký príspevok a prídavok na dieťa. Je vhodné daný prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku ohlásiť aj zdravotnej poisťovni.

Výška rodičovského príspevku je od januára 2013 – 199,60 eur. Prídavok na dieťa je od januára 2013 – 23,10 eur mesačne.

Ak sa vrátime do práce skôr ako dieťa dovŕši 3 roky, máme možnosť poberať mzdu aj rodičovský príspevok do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Je jedno či budeme s dieťaťom doma tri roky alebo len jeden rok, výška rodičovského príspevku sa nemení.

Ak svoje dieťa po návrate do práce dojčíme, je zamestnávateľ podľa § 170 Zákonníka práce povinný poskytnúť nám okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie. Na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku nám patrí jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Prestávky na dojčenie sa nám započítavajú do pracovného času a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume nášho priemerného zárobku.